Psychische klachten kunnen je belemmeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in je werk in je relaties, gezin of vriendschappen. Als het niet lukt om hier zelf (of met hulp van je omgeving) uit te komen, kan het goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken en ermee aan de slag te gaan. Klachten die we behandelen zijn

  • Depressieve klachten
  • Angst en paniekklachten
  • Trauma en de gevolgen
  • Identiteits- en autonomievragen
  • Aanhoudende disfunctionele patroneren binnen u zelf  en in het contact met anderen
  • Zelfbeeld problematiek
  • Emotie regulatieproblemen

 

Klachten die we niet behandelen zijn:
Psychotische klachten
Verslavingsproblematiek
Crisis gevoelige problematiek

 

De werkwijze in de behandeling is gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie  (Depressie, Angst en Paniek)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie, waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden diens gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert, door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren met als gevolg dat er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken kan worden.
Bron: www.vgct.nl

Bij trauma wordt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR ingezet.
Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl

Boven genoemde psychische klachten kunnen leiden tot problemen in relaties. Indien nodig of gewenst is het mogelijk dierbaren te betrekken in de behandeling. Bij problemen in relaties gebruik ik  o.a. EFT (emotionally focussed therapy) In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.
Bron: www.eft.nl

Rondom het thema Identiteit en autonomie vormen inzichtgevende gesprekken zowel individueel als in groepsverband de basis, waarbij de focus gericht is op het verkrijgen van inzicht en het versterken van autonomie. Gezonde autonomie houdt in dat iemand zich voldoende bewust is van zijn gevoelens en behoeften in relatie met de ander en dat iemand weer de regie kan nemen over over zijn leven.

Groepstherapie
Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er één keer per week een bijeenkomst die anderhalf tot twee uur duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut.

In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.
Bron: www.groepspsychotherapie.nl

 

eHealth
Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland. Dit wordt blended care genoemd. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

Voor een goed behandelproces is het onmisbaar dat we allebei vertrouwen hebben in de therapie. Vaak is er wat tijd nodig om dit vertrouwen te laten groeien. Samen bepalen we of we kunnen komen tot een goede werkrelatie

Als de behandeling er om vraagt, of als u dat wenst, kunnen uw naasten worden betrokken bij het behandelproces. Naasten kunnen voor informatie, tips en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl 

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. De praktijk heeft de zorgstandaarden; angstklachten en angststoornissen,
depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd.

Verder wordt in de praktijk gewerkt vanuit het model persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat er aandacht is voor de onderwerpen in de behandeling die voor meerder psychische aandoeningen relevant zijn, zoals zelfmanagement, eHealth, de-stigmatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.  Verder houd ik mij aan de aanbevelingen die staan in de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent kunt u kijken op de website  Thuisarts.nl

In het eerste gesprek verkennen we uw vragen, klachten of problemen en stellen een duidelijke hulpvraag vast. Dan volgt een adviesgesprek, waarin we een behandelplan opstellen. Dit is de basis voor de verdere behandeling. Ik probeer de behandeling zo kort mogelijk te houden. Het gaat er immers om dat u weer grip krijgt op uw situatie, voldoende handvatten hebt om met uw klachten om te gaan  en met vertrouwen in u zelf  weer verder kunt.  Na elke paar sessie  evalueren we en bespreken we of we op de goede weg zijn. Indien nodig wordt er een terugvalpreventieplan (signaleringsplan)  opgesteld via een eHealth module, waar u altijd toegang tot blijft houden.

Een uitgebreide beschrijving van het aanmeldings- en intakeproces en het behandelproces vindt u in de richtlijn behandeling. Hier kunt u ook lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten worden gemonitord. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op het tabblad Kwaliteit en Klachten.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Ik werk samen met enkele psychiaters en GGZ-Delfland, waardoor een vlotte doorstroom naar de Specialistische GGZ bewerkstelligd kan worden.

Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland, zoals Zelfbeeld, Mindfulness, Angst en Paniek en ontspanning. Dit zijn eHealth modules ontwikkeld vanuit de behoeftes van de client. De combinatie met ehealth modules wordt blended care genoemd. Op deze manier kunt u  tussen de sessie door ook thuis aan de slag met uw klachten.
U krijgt hiervoor een link toegestuurd met inlogcodes, zodat u op uw eigen tijd aan de slag kunt. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

Psychologiepraktijk Ina Oost hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe ik omga met informatie over uw persoonlijke gegevens , zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor privacystatement en privacyverklaring DIS klik op onderstaande linken.

Privacystatement

Privacyverklaring DIS

Kwaliteit is voor mijn werk belangrijk. Ik baseer me altijd op methoden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond (met een vakterm ‘evidence based’) en baseer me op diverse bewezen bronnen en therapievormen.

De zorgverzekeraars verlangen dat de effectiviteit en de cliëntervaringen van de behandeling gemeten wordt. Hiervoor gebruik ik de Rom (Routine outcome monitoring) en een vragenlijst over uw ervaring met de behandeling. Dit betekent dat u gevraagd wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen. De uitkomst van de vragenlijsten wordt met u besproken. De testgegevens worden geanonimiseerd opgenomen in een landelijke database. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

Ik ben lid van de vereniging VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie) en de NVP (Nederlandse Vereniging van Psychotherapie Ik houd mij aan de beroepscode die geldt voor Psychotherapeut en Gz-Psycholoog, daar ben ik op aanspreekbaar. De NVGzP heeft een klachtenregeling waarbij ik mij heb aangesloten.
Klachtenregeling -NVGzP 

 

Waar mensen met elkaar werken, is ondanks alle goede bedoelingen een misverstand of onvrede nooit helemaal uit te sluiten. Heb je een vraag of een klacht? Laat het me dan vooral weten! Zo kan samen naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval kun je jouw klacht voorleggen aan het NVGzP. Zij beschikken over een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie.

 

Een link naar het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier:  kwaliteitsstatuut psychologiepraktijk InaOost 2017

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen, Deze vragenlijst heet de CQ-index.  Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening.

Resultaten – Cliëntervaringen 2021
In 2021 (januari t/m december) vulden 35 cliënten de CQ-index in. Onze score:

Rapportcijfer over gehele behandeling (op en schaal van 1-10) = 8,9
Dat betekent dat cliënten zeer tevreden zijn over de behandeling en de praktijk.
Dit is het eerste jaar dat de cliënten via de CQ-index ook een rapportcijfer voor hun behandeling hebben kunnen geven. Wij streven er naar om in 2022 de tevredenheid van onze cliënten te behouden. En de informatie over uw behandeling te verbeteren door goed op uw vragen af te stemmen en regelmatig in de sessie te evalueren over het verloop en de verwachtingen.

Sub schalen:
Bejegening (op een schaal van 1-5) = 4.9
Cliënten voelen zich serieus genomen, waarbij zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.

Informatie behandeling(op een schaal van 1-5) = 4.3
Cliënten ervaren over het algemeen dat voor en/of nadelen worden uitgelegd van de behandelingen die er voor hun klachten zijn en welk resultaat zij kunnen verwachten van de behandeling. Informatie hoe er met klachten omgegaan kan worden is een behangrijk onderdeel van de behandeling.

Samen beslissen (op een schaal van 1-5) = 4,8
Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt op basis van deze informatie samen met de behandelaar kan beslissing over de meest passende vorm van de behandeling.

Uitvoering van de behandeling (op een schaal van 1-5) = 4,5
De meeste cliënten geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

De zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun waardering invullen voor de behandeling. Hier kunt u de waardering bekijken voor Psychologiepraktijk InaOost