Psychische klachten kunnen je belemmeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in je werk in je relaties, gezin of vriendschappen. Als het niet lukt om hier zelf (of met hulp van je omgeving) uit te komen, kan het goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken en ermee aan de slag te gaan. U kunt bij mij terecht onder andere voor:

  • Depressieve klachten
  • Angst en paniek
  • Verlieservaring
  • Trauma
  • Burn-out problematiek
  • Vragen rond identiteit
  • Problemen in relaties

Klachten waarvoor u niet terecht kunt:

De praktijk is een praktijk in de generalistische basiszorg GGZ. Dat betekent dat de behandeling zich richt op lichte tot matige klachten. Voor ernstige psychische klachten kunt u vragen voor een verwijzing naar de S-GGZ.
Voor onder andere psychotische stoornissen, bipolaire stoornis, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid, verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornis en  ernstige persoonlijkheidsstoornissen kunt u in mijn praktijk niet terecht.

 

De werkwijze in de behandeling is gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie  (Depressie, Angst en Paniek)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie, waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden diens gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert, door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren met als gevolg dat er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken kan worden.
Bron: www.vgct.nl

Bij trauma wordt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR ingezet.
Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl

Bij problemen in relaties gebruik ik  o.a. EFT (emotionally focussed therapy) In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.
Bron: www.eft.nl

Rondom het thema Identiteit vormen inzichtgevende gesprekken zowel individueel als in groepsverband de basis, waarbij de focus gericht is op ontwikkeling van autonomie. Gezonde autonomie houdt in dat iemand zich voldoende bewust is van zijn gevoelens en behoeften, en dat er een balans gevonden kan worden tussen eigen behoeftes en die van anderen.

eHealth
Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland. Dit wordt blended care genoemd. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

 

Voor een goed behandelproces is het onmisbaar dat we allebei vertrouwen hebben in de therapie. En als de behandeling er om vraagt kunnen, in samenspraak met u, uw naasten worden betrokken bij het behandelproces.

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. De praktijk heeft de zorgstandaarden; angstklachten en angststoornissen,
depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd.

Verder wordt in de praktijk gewerkt vanuit het model persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat er aandacht is voor de onderwerpen in de behandeling die voor meerder psychische aandoeningen relevant zijn, zoals zelfmanagement, eHealth, de-stigmatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.  Verder houd ik mij aan de aanbevelingen die staan in de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent kunt u kijken op de website  Thuisarts.nl

In het eerste gesprek verkennen we uw vragen, klachten of problemen en stellen een duidelijke hulpvraag vast. Dan volgt een adviesgesprek, waarin we een behandelplan opstellen. Dit is de basis voor de verdere behandeling. Ik probeer de behandeling zo kort mogelijk te houden. Het gaat er immers om dat u weer grip krijgt op uw situatie, sterker wordt en vertrouwen in de toekomst krijgt. Na elke sessie en aan het einde van de behandeling evalueren we en bespreken we hoe u zelfstandig verder kunt. Hiervoor wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld via een eHealth module, zodat u altijd toegang blijft houden tot uw eigen signaleringsplan.

Een uitgebreide beschrijving van het aanmeldings- en intakeproces en het behandelproces vindt u in de richtlijn behandeling. Hier kunt u ook lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten worden gemonitord. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op het tabblad Kwaliteit en Klachten.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Ik werk samen met enkele psychiaters en GGZ-Delfland, waardoor een vlotte doorstroom naar de Specialistische GGZ bewerkstelligd kan worden.

Aanvullend aan de hulpverleningsgesprekken werk ik met behandelingstrajecten via internet (e-health). Hiervoor gebruik ik modules van Therapieland, zoals Zelfbeeld, Mindfulness, Angst en Paniek en ontspanning. Dit zijn eHealth modules ontwikkeld vanuit de behoeftes van de client. De combinatie met ehealth modules wordt blended care genoemd. Op deze manier kunt u  tussen de sessie door ook thuis aan de slag met uw klachten.
U krijgt hiervoor een link toegestuurd met inlogcodes, zodat u op uw eigen tijd aan de slag kunt. Het blijkt dat de combinatie van gesprekken en internettherapie het herstel van klachten sterk bevordert.

Bij aanvang van de behandeling en bij de afsluiting is er een terugkoppeling naar de verwijzer (zie richtlijn-behandeling, onder kopje werkwijze). Uiteraard is alle wat wordt besproken tussen u en mij vertrouwelijk. Dit schrijft de wet ook voor. Zonder schriftelijke toestemming verstrek ik dus geen informatie aan anderen. Soms is het belangrijk voor de voortgang van de therapie om ook gedurende de behandeling al contact te hebben met uw huisarts of een psychiater, uiteraard gebeurt dit ook alleen maar met uw toestemming.

Kwaliteit is voor mijn werk cruciaal. Ik baseer me altijd op methoden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond (met een vakterm ‘evidence based’) en baseer me op diverse bewezen bronnen en therapievormen.

De zorgverzekeraars verlangen dat de effectiviteit en de cliëntervaringen van de behandeling gemeten wordt. Hiervoor gebruik ik de Rom (Routine outcome monitoring) en een vragenlijst over uw ervaring met de behandeling. Dit betekent dat u gevraagd wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen. De uitkomst van de vragenlijsten wordt met u besproken. De testgegevens worden geanonimiseerd opgenomen in een landelijke database. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

Ik ben lid van de vereniging VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie). Ik houd mij aan de beroepscode die geldt voor leden van de VGCt, daar ben ik op aanspreekbaar. De NVGzP heeft een klachtenregeling waarbij ik mij heb aangesloten.

Waar mensen met elkaar werken, is ondanks alle goede bedoelingen een misverstand of onvrede nooit helemaal uit te sluiten. Heb je een vraag of een klacht? Laat het me dan vooral weten! Zo kan samen naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval kun je jouw klacht voorleggen aan het NVGzP. Zij beschikken over een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie.

 

Een link naar het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier:  kwaliteitsstatuut psychologiepraktijk InaOost 2017

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Hieronder volgen de gemiddelde cijfers van 2020, met een toelichting.

Resultaten Consumer Quality Index 2020

Sub schalen min. score max. score gemiddelde score praktijk
Bejegening 1 5 5.0
Samen Beslissen 1 5 4.0
Uitvoering behandeling 1 5 4.7

–    Bejegening (op een schaal van 1-5) = 5
Cliënten voelen zich serieus genomen, waarbij zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.

–    Samen beslissen (op een schaal van 1-5) = 4,0
Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt op basis van deze informatie samen met de behandelaar een weloverwogen beslissing kan nemen ten aanzien van de meest passende vorm van de behandeling. Zo hebben wij voor specifieke thema’s materiaal voor psycho-educatie ontwikkeld.

–    Uitvoering van de behandeling (op een schaal van 1-5) = 4,70
De meeste cliënten geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

–    Algemeen rapportcijfer voor de behandeling (op en schaal van 1-10) is 8,80. Dat betekent dat cliënten zeer tevreden zijn over de behandeling en de praktijk. Op de zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun waardering invullen voor de behandeling. Hier kunt u de waardering bekijken voor Psychologiepraktijk InaOost